Inschrijven

U kunt hier online een lesovereenkomst invullen en indienen.

Toelichting
Na het invullen kunt u het document verzenden met de ‘verzend’button. Uw opdracht tot verzending geldt als ondertekening van de lesovereenkomst. Indien u een kopie wenst van de gehele overeenkomst, print dan het ingevulde formulier alvorens deze te verzenden. Na verwerking van uw lesovereenkomst ontvangen u en de betreffende docent een e-mail ter bevestiging. Inschrijven zonder overleg met de docent is nog geen garantie voor plaatsing. Vraag de docent naar de mogelijkheden.

Privacy verklaring (AVG)
De gegevens die u online in de lesovereenkomst invult  worden alleen gedeeld met u en de docent bij wie u les gaat volgen zodat de docent u kan factureren. De docenten verwerken uw gegevens in een afgesloten web-based facturering systeem in eigen beheer die onder toezicht staat van onze administrator waar alleen de betreffende docent én de administrator van de stichting uw gegevens kan inzien. Wij vragen alleen uw gegevens die nodig zijn voor -de facturering door de docent,  -voor het registreren van uw toestemming tot het uitvoeren van automatische incasso door de docent, – uw toestemming om onze nieuwsbrief te ontvangen, -incidenteel foto’s van u of uw kind te mogen tonen op onze website of social media pagina’s. Ten alle tijden kunt u uw gegevens bij ons opvragen, deze aanpasssen of laten verwijderen. Zodra u of uw kind stopt met de lessen worden uw persoonsgegevens uit onze database gewist. In het hoogst uitzonderlijke geval van een inbreuk op onze beveiliging zullen wij u én het AP (Authoriteit Persoongegevens) direct inlichten en alle nodige maatregelen nemen uw gegevens nog beter te beschermen.

Procedure automatische incasso
Middels de online lesovereenkomst verstrekt u (als u daarvoor kiest) de docent de machtiging tot automatische incasso. Het lesgeld wordt vervolgens volgens onderstaand schema geïnd:

  • rond 1 september (periode september t/m december)
  • rond 1 januari (periode januari t/m april)
  • rond 1 mei (periode mei t/m juni)

Wanneer u niet wilt betalen via automatische incasso, dan kunt u dat aangeven op de lesovereenkomst. De docent brengt dan € 23,- extra administratiekosten in rekening.

Procedure opzeggen
zie artikel 2 van de algemene bepalingen.

N.B. Voor leerlingen ouder dan 21 jaar dient over het lesgeld 21% BTW betaald te worden. Omdat de meeste leerlingen onder de 21 jaar zijn, worden alle les tarieven zonder BTW vermeld

Algemene bepalingen

Algemene bepalingen voor het volgen van muziekonderwijs bij docenten die lesgeven door tussenkomst van de Stichting De Nieuwe Muziekschool. Deze bepalingen maken deel uit van de lesovereenkomst tussen de leerling en de docent.

Artikel 1
De docent zal aan de leerling wekelijks muziekles geven in het door de leerling gekozen instrument, tenzij een andere lesfrequentie is overeengekomen.

Artikel 2
De overeenkomst wordt aangegaan per afgesproken startdatum tot 31 augustus van het lopend cursusjaar, met stilzwijgende verlenging van telkens één seizoen. De cursist heeft het recht de les/cursus-overeenkomst per wetteljke termijn van twee maanden op te zeggen, tenzij met docent schriftelijk anders is afgesproken. Opzegging geschiedt schriftelijk aan de docent. Opzeggingen aan het einde van het seizoen uiterlijk vóór 1 juni.

Artikel 3
De docent bepaalt zelf zijn/haar tarieven. Zie voor tarieven de website of raadpleeg de docent.

Artikel 4
De klant is gevrijwaard van alle inhoudelijke verplichtingen zoals LB en sociale premies. Indien van toepassing wordt er over het lesgeld wel BTW berekend. De docent factureert als zelfstandig ondernemer of via een verloningsbureau.

Artikel 5

DNM volgt de vakanties van het voortgezet onderwijs in de gemeente Bussum, zoals vermeld op de website.Gedurende schoolvakanties wordt geen regulier muziekonderwijs gegeven en deze vakantieweken worden niet in rekening gebracht.

Artikel 6
Indien de leerling een of meer lessen op het afgesproken tijdstip wegens ziekte of anderszins verzuimt, blijft de leerling het lesgeld verschuldigd.

Artikel 7
Bij verzuim door de docent dienen de twee eerstvolgende lessen doorbetaald te worden zonder recht op inhaallessen of vervanging. Na twee niet-gegeven lessen heeft de leerling voor de resterende contractperiode recht op inhaallessen of vervanging van de docent.

Artikel 8
Voor lessen waarvan het lesgeld lager is dan € 220,00 per jaar, wordt het lesgeld in één termijn in rekening gebracht en via automatische incasso geïnd. Het lesgeld voor de overige lessen wordt via automatische incasso geïnd rond 1 september voor de periode september t/m december, rond 1 januari voor de periode januari t/m april en rond 1 mei de periode mei t/m juni. In de maanden juli en augustus zijn er geen lessen en wordt geen lesgeld berekend. Twee weken voor de éérste incasso ontvangt elke leerling/betaalplichtige een gespecificeerde lesgeldnota van de docent. Indien de leerling/betaalplichtige niet akkoord gaat met automatische incasso van het lesgeld is docent gerechtigd € 23,00 administratiekosten per leerling per jaar in rekening te brengen.